Průzkumy


PISA 2009

PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA (Programme for International Student Asessment) proběhl v 65 zemích celého světa pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

V České republice výzkum PISA realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Znalosti českých žáků se zhoršily nejvíc ze všech sledovaných zemí!

Výzkum PISA se zaměřuje na zjišťování znalostí a dovedností čtenářské,matematické a přírodovědné gramotnosti u patnáctiletých žáků, kteří ukončují povinnou školní docházku nebo začínají studovat na střední škole.

Cílem výzkumu je zjistit nejen to, jakými vědomostmi a znalostmi mladí lidé disponují, ale i to, jak jsou schopni nabyté poznatky využívat v běžných životních situacích a jak jsou připraveni své znalosti zúročit a uplatnit je ve společnosti.

Výzkum PISA probíhá v tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen větší důraz na jednu z výše uvedených oblastí, aby o ní bylo možné získat podrobnější informace. 

V roce 2009 se podle tříletého klíče testovala především gramotnost čtenářská. ČEŠTÍ ŽÁCI DOSÁHLI V TESTU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI POUZE PODPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ. Největší problémy mají české děti s kritickým posouzením textu. V rozmezí devíti let (2000-2009) se v České republice rapidně zmenšil počet žáků, kteří uvedli, že čtou denně nějakou dobu pro radost. V České republice vzrostlo zastoupení žáků s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí, kteří by mohli mít problémy při dalším studiu nebo při uplatnění na trhu práce.

Pořadí českých žáků v mezinárodním srovnání znalostí:  

                  2003 2006  2009
čtenářská gramotnost   24   26  27
matematická gramotnost  13  16 22
přírodověcká gramotnost 9 15 19
počet zemí, které se zúčastnily průzkumu 41 57  65